Statut

                  I. Postanowienia ogólne.

§1-

 1. Fundacja Rozwoju Sztuki „ZIELONA MARCHEWKA” z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Janusza Romana Dąbrowskiego, zwanego dalej „Fundatorem” aktem notarialnym sporządzonym przed notariusz Elżbietą Lussa w jej Kancelarii Notarialnej w Białymstoku dnia 28 sierpnia 2008 roku, za numerem Rep.A 9388/2008.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.
 4. Terenem działalności Fundacji jest Rzeczpospolita Polska.
 5. Fundacja może zakładać przedstawicielstwa za granicą, może się połączyć z inną fundacją krajową lub zagraniczną o takich samych celach na warunkach uzgodnionych przez obie fundacje.

 

                   II. Cele i zasady działania fundacji.

§2-

 1. Celami fundacji są:

- promowanie i rozwój kultury oraz sztuki,

- stworzenie kolekcji sztuki współczesnej,

- organizowanie wystaw i wernisaży,

- wspieranie aktywności twórczej,

 1. Cele fundacji mogą być realizowane poprzez:

- finansowanie przedsięwziąć artystycznych,

- udzielanie pomocy finansowej twórcom,

- współpracę ze szkołami artystycznymi,

- organizowanie i finansowanie konkursów, stypendiów i nagród,

- zakup i kolekcjonowanie dzieł sztuki,

- podejmowanie działalności popularyzującej kulturę i sztukę,

- organizację wystaw, aukcji, wernisaży i warsztatów,

- organizację imprez kulturalno - oświatowych,

- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami fundacji,

 1. W swoim działaniu Fundacja kieruje się zasadami określonymi w niniejszym statucie oraz przepisami prawa dotyczącymi jej działalności.

 

                   III. Majątek i dochody fundacji.

§3-

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000 złotych oraz dochody fundacji, które mogą pochodzić z :

- darowizn, spadków, zapisów,

- dotacji, subwencji i dofinansowań,

- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

- dochodów z majątku fundacji,

- odsetek bankowych,

- dochodów z działalności gospodarczej,

 

                 IV. Działalność gospodarcza fundacji.

§4-

 1. Fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą następującego rodzaju:

- produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,

- produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,

- produkcja wyrobów futrzarskich,

- produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich,

- produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

- produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,

- drukowanie gazet,

- pozostałe drukowanie,

- działalność usługowa związania z przygotowywaniem do druku,

- produkcji ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych,

- produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych,

- produkcja mebli biurowych i sklepowych,

- produkcja pozostałych mebli,

- produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,

- produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,

- produkcja gier i zabawek,

- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,

- sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,

- sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmienniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

- wydawanie książek,

- wydawanie gazet,

- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

- pozostała działalność wydawnicza,

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

- działalność związana z projekcją filmów,

- działalność w zakresie architektury,

- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- pozostałe badania i analizy techniczne,

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

- działalność agencji reklamowych,

- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

- działalność fotograficzna,

- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

- działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

- artystyczna i literacka działalność twórcza,

- działalność obiektów kulturalnych,

- działalność muzeów

 1. Na cele działalności gospodarczej z funduszu założycielskiego przeznacza się kwotę 1.000 (jednego tysiąca) złotych.

 

                 V. Organy fundacji

 

§5-

 1. Organami Fundacji są Rada Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

 

§6-

 1. Rada Fundacji składa się z fundatora.
 2. Kadencja Rady Fundacji jest nieograniczona.
 3. Do zakresu działalności Rady Fundacji należy:

- określanie kierunków działalności i sposób realizacji celów Fundacji,

- powoływanie i odwoływanie członka Zarządu Fundacji.

 

§7-

 1. Zarząd fundacji jest jednoosobowy.
 2. Prezes Zarządu organizuje pracę fundacji w sposób zgodny z celami fundacji i obowiązującymi przepisami prawa, reprezentuje fundację za zewnątrz oraz zaciąga w imieniu fundacji zobowiązania.
 3. Prezes Zarządu jest powoływany na czas nieokreślony z możliwością jego odwołania z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

§8-

 1. Zarząd może zatrudniać pracowników.
 2. Prezes Zarządu składa coroczne sprawozdanie Fundatorowi z prowadzonej działalności oraz przedstawia fundatorowi do zatwierdzenia roczny plan działania i budżet - dotyczy to w szczególności działalności gospodarczej.

 

 1. Zmiana statusu fundacji.

 

§9-

 1. Statut może zostać zmieniony.
 2. Zmiany statutu dokonuje Fundator w drodze uchwały własnej.

 

                       VII. Likwidacja fundacji

§10-

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych niezbędnych do jej prowadzenia oraz w przypadku zrealizowania celów, do których została powołana.
 2. Decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidację fundacji prowadzi Zarząd. W wypadku likwidacji fundacji, kolekcja sztuki współczesnej zostanie przekazana jednostce muzealnej w jednym z niżej wymienionych miast: Warszawa, Kraków, Białystok, Radom lub Wrocław, pod warunkiem, iż jednostka ta podpisze umowę z likwidatorem, z której będzie wynikało, iż spełni ona łącznie następujące warunki :

- przejmie kolekcję w całości,

- zobowiąże się do jej utrzymywania w całości i jej dalszego prowadzenia,-zobowiąże się do jej nierozproszenia,

- zobowiąże się, iż co najmniej 30 % kolekcji będzie w stałej ekspozycji tej jednostki muzealnej.

 1. Z wyżej opisanej umowy zawartej z jednostką muzealną będzie ponadto wynikało, iż Fundatorowi lub też jego spadkobiercom przysługuje możliwość dochodzenia zwrotu kolekcji na wypadek nie wywiązywania się jednostki muzealnej z wyżej opisanych warunków, tj. określonych w § 10 pkt. 4 Statutu - w celu przekazania innej jednostce muzealnej spełniającej warunki z § 10 pkt. 4 Statutu.
 2. Likwidator powinien rozpatrywać możliwość przekazania kolekcji do jednostki muzealnej w kolejności wyżej wymienionych miast.
 3. W wypadku gdyby nie ziściły się warunki opisane w pkt.4 tego paragrafu kolekcja zostanie sprzedana na aukcji, a pieniądze zostaną przekazane Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowiczach 1, 32-064 Rudawa (KRS 0000028246), a gdyby wyżej wymieniona fundacja nie istniała, to środki finansowe zostaną przekazane innej organizacji pożytku publicznego, której celem jest działalność charytatywna.
 4. Pozostałe składniki majątku Fundacji zostaną przeznaczone na pokrycie zobowiązań fundacji oraz na cele określone w § 2 niniejszego statutu.

 

                   VIII. Postanowienia końcowe.

§11-

 1. Ministrem właściwym ze względu na zakres jego działania i cele fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Bialystok, 28 sierpnia 2008 roku